Atestirani sistem zidova i plafona koji štite od buke

Neprestana izloženost različitim vrstama buke može prouzrokovati zdravstvene probleme, porodične probleme, probleme sa komšijama...

Adekvatna zvučna zaštita koju pruža sistem BOHOR pregradnih zidova B-PZ je pouzdano i ekonomično rešenje zvučne izolacije. Heterogena struktura BOHOR pregradnog zida, u kome su kombinovani elastični materijali različitih gustina i sastava, blokira horizontalni prenos zvučnih talasa. Elastično spajanje na pod i tavanicu, kao i na susedne zidove, onemogućava prenos zvuka preko spojeva.

Zahvaljujući specifičnoj konstrukciji BOHOR B-PZ predgradni zidovi imaju značajno bolja zvučno-izolaciona svojstva nego tradicionalni građevinski materijali kao što su zidovi od opeke povezane i obrađene malterom. Poseban kvalitet sistema BOHOR B-PZ predgradnih zidova je višestruko manja masa nego kod zidova od opeke.

Pozitivne zvučno-izolacione karakteristike potvrdilo je laboratorijsko merenje instituta IMS a.d. iz Beograda koji je izdao ateste za sistem BOHOR B-PZ pregradnih zidova.

Pogledajte karakterisitke BOHOR B-PZ pregradnog zida