Prirodna otpornost gipsa na požar

Kada se koristi kao komponenta u odbrani od požara, pregradni zid građen u sistemu BOHOR B-PZ predstavlja efikasan sistem pasivne zaštite. U prirodnom stanju gips sadrži vodu u okviru kristalne rešetke, u formi hidrata. Prilikom izlaganja vatri, odnosno toploti, dolazi do isparavnja vode, što onemogućava transfer toplote. Praktično požar u jednoj prostoriji ne može biti prenet u susednu, ukoliko je između njih propisno montiran protivpožarni sistem BOHOR B-PZ pregradnog zida, sve dok se energija vatre troši na isparavanje vode iz gipsa. Za BOHOR B-PZ zidove to vreme iznosi minimalno 60-120 minuta, u zavisnosti od modela zida. To pruža dovoljno vremena za reakciju i aktivnu borbu sa vatrom i minimizovanje potencijalne štete.

Odlična vatrootporna svojstva potvrdilo je laboratorijsko ispitivanje instituta IMS a.d. iz Beograda koji je izdao ateste za sistem BOHOR B-PZ pregradnih zidova.

Pogledajte karakterisitke BOHOR B-PZ pregradnog zida